Woman to Watch: Marie Paro, President of the Apollo Chorus of Chicago